Donation og dramatisk historie

Fejring af 90-året for Logen Monas indstiftelse

design/stjerne.png

Tirsdag den 5. marts 2024 afholdtes højtidsloge i Logen Mona med fejring af 90-året for logens indstiftelse. Det blev en fantastisk og festlig aften med næsten halvtreds fremmødte brødre fra både Danmark, Sverige og Tyskland.

Aftenen startede med at vi mødtes i Biblioteket, hvor vi overrakte en donation på kr. 25.000 til Nyreforeningen ved formand Malene M. Deele. Herefter var der højtidsritual i Lunden og derefter efterloge med tre-retters menu bestående af sukkersaltet laks, kalveculotte med stegte kartofler, perleløg og ”ske-sovs” som en af vores svenske brødre begejstret kaldte det. Til dessert blev der serveret en æbledessert
med vanillecreme.

RSÆÆ Jens Aage Jensen, ÆÆ Per Drews, SÆÆ Willy Dandanell Post

RSÆÆ Jens Aage Jensen, ÆÆ Per Drews, SÆÆ Willy Dandanell Post

Under højtidsritualet i Lunden havde vi fornøjelsen af at høre Ædel Ærk Per Drews berette om Logen Monas ret dramatiske historie, og den vil vi gengive her.

Historien om Logen Mona

I begyndelsen af året 1934 mødtes fem idealistisk indstillede mænd for at danne en Druideorden – men en uafhængig orden, i lighed med, hvad der allerede var sket i Sverige. Det skal i parentes bemærkes, at to af disse mænd, fabrikant Poul Lynggaard og fogedassistent Harry Rasmussen, var tidligere medlemmer af den Forenede Gamle Druide Orden. Efter nogen tids forhandling med svenske brødre i den uafhængige orden i Sverige, var man nået så vidt, at man kunne stifte Logen Mona, som loge nummer 1 under den Uafhængige Druide Orden i Danmark, med domicil i Poul Lynggaards ejendom på Oldfuxvej 1, tæt ved Grundtvigs Kirke på Bispebjerg.

På 2. sal blev der indrettet en lille, men meget smuk lund. Der blev også indrettet et hyggeligt efterlogelokale, hvor brødrene hurtigt faldt godt til. Faktisk havde de det virkelig godt og hyggeligt i mange år. Der blev i disse lokaler holdt mange fester med stor tilslutning.

På den første side i den første protokol står skrevet følgende:

”Ved ansøgning dateret København den 7. marts 1934 til Den Skandinaviske Storloge af Den Uafhængige Druide Orden, anmoder 11 danske mænd om tilladelse til under betegnelsen Uafhængig Druide Orden at stifte en druideloge i København under navnet ”Mona”.

Efter at ansøgningen var bevilget af Storlogen, blev der arbejdet meget ihærdigt for at skabe en smuk og værdig loge i Danmark, hvilket også er lykkedes fuldt ud takket være den offervilje og kærlighed, der er blevet lagt i dette mægtige arbejde.

Søndag den 19. januar 1936 stod logen Mona’s prægtige lund klar til indvielse af Storlogen, som var repræsenteret ved dens ordenspræsident kommandørkaptajn Emil Bohm fra Linköping og ordenssekretær August Björck fra Malmø.

Forinden indvielsen skulle dog 5 af grunderne optages som brødre i ordenen, 2 af grunderne var desværre forhindret i at give møde, hvorefter de 4 gamle Druidebrødre Poul Lynggaard, Carl Petersen, Harry Rasmussen og Carl Lieberkind, de 2 Storembedsmænd samt 2 svenske Druidebrødre besatte embedspladserne, hvorefter Bror Carl Petersen som fungerende Overdruide åbnede lunden i Vategraden.

Følgende blev derefter optaget som brødre: Victor Jacobsen, H. Dalskov, Ludvig Cotzand, Edvin Lundin og Hans Beutz, og med dispensation fra Storlogen var de samtidig optaget som Druidebrødre.

Derefter foretog Ordenspræsident Emil Bohm og Ordenssekretær August Björck den højtidelige indvielse af logen Mona’s hellige lund samt installationen af logens første embedsmænd som blev følgende:

  • Tjenstgørende Ærkedruide: Poul Lynggaard
  • Overdruide: Carl Petersen
  • Underdruide: Victor Jacobsen
  • Sekretær: Harry Rasmussen
  • Kassemester: H. Dalskov
  • Fører: Ludvig Cotzand
  • Indervagt: Edvin Lundin
  • Ydervagt: Hans Beutz

Da alle brødrene derefter havde indtaget deres pladser, rettede den værdige Overdruide en hjertelig og broderlig tak til Den Skandinaviske Storloges 2 embedsmænd fordi de var kommet herned og havde foretaget denne smukke og højtidelige indvielse samt installation af logens embedsmænd.

Derefter gav den værdige Ærkedruide i en bevæget og hjertelig tale en kort oversigt over logens tilblivelse, som hermed havde nået sit første mål på vejen.

Efter at de svenske brødre havde frembragt deres logers hilsener og lykønskninger og den værdige Overdruide havde oplæst de indløbne telegrammer fra de forskellige svenske loger, sluttedes Lundens arbejde.”

Allerede tre år senere i 1937 havde logen Mona tyve brødre. Det kulminerede i 1942 med 39 brødre. I besættelsesårene var møderne ofte besværliggjort og mange faldt fra. Efter befrielsen i 1945 var der kun tolv brødre tilbage. I efterkrigsårene blev der flittigt hvervet nye brødre, og i 1952 var logen Mona atter oppe på 39 brødre. I perioden efter krigens afslutning var Danmark stadig ramt af rationeringer og restriktioner af mange slags, så de danske brødre nød godt af et øget samkvem med de svenske loger, hvor de ofte havde lidt rare sager med hjem til Danmark som gaver fra de svenske brødre. Det var en særlig druidisk ånd, der svævede over logerne dengang.

Men ak, de glade og lykkelige tider fik en brat ende i oktober 1952, hvor der opstod ufred mellem brødrene. Lejemålet på Oldfuxvej blev opsagt med øjeblikkelig virkning. Overdruide Sigurd Mathiesen havde fra besættelsesårene en god forbindelse til revisor Steen Hansen i admiral Gjeddes Gård i Store Kannikestræde i København. Logen Mona fik lov til at leje Holbergsalen og kunne snart indvie den nye Lund.
Ved selve indvielsen holdt Overdruiden en længere tale, hvor han blandt andet udtalte: ”Vi må arbejde på, i vore tanker at søge udryddet alle småligheder, alt hvad der kan afstedkomme strid og ufred, alt hvad der frister os til at fælde hastige domme og sidst men ikke mindst, at viderebringe løs tale og undgå sladder!
Det er ikke den druidiske viden, men den druidiske gerning, der skaber den sande druidiske personlighed.
Der vil altid findes mennesker, desværre også indenfor druidismen, der føler sig hævet over andre mennesker, fordi de mener, at de i viden, kundskab og anden lærdom står højere end disse! Al menneskevisdom beror på den kraft, der følger med et godt og varmt hjerte, der lyder sandhedens bud.
Viden er en underordnet ting i sammenligning med fred og sjælens stille nydelse. Gid da blot en ringe del af disse druidiske egenskaber må få lov til at udfolde sig i vor broderkreds!” Citat slut.

Revisor Steen Hansens hustru dyrkede den ædle malerkunst og havde efterhånden ikke plads til alle sine malerier hjemme på den gamle gård i Holte nord for København, så hun insisterede på at få overladt Holbergsalen. Hun var både meget excentrisk og meget vant til at få sin vilje, så lejemålet blev opsagt med udgangen af 1953.

Bror Olav Knudsen fik forholdsvis hurtigt skaffet et egnet lokale i Bogensegade 5, i ”De Blindes Hus”, hvor en ny Lund blev indviet allerede den 12. januar 1954 under medvirken af embedsmænd fra den svenske Rigsstorloge under Den Uafhængige Druide Orden.

Som uafhængig druideloge havde logen Mona ikke internationale forbindelser og ved kommunikation med svenske og norske uafhængige druideloger om dette emne, fik Overdruide Sigurd Mathiesen oplysning om, at samtlige loger var på vej ind under FGDO og han blev opfordret til også at søge ind. Logen Mona blev mødt med en ualmindelig imødekommenhed og forhandlingerne fandt sted i åben broderlighed.

Den 3. juni 1954, blev logen Mona under højtidelige former indstiftet som loge nummer 6 under Den Forenede Gamle Druide Orden i de daværende ordenslokaler i Strandgade 8.

Den 12. august 1971 blev der taget et nyt logehus i brug af 150 festklædte brødre på Mariendalsvej 58 ved Fuglebakken på Frederiksberg.

20 år senere blev det tidlige Gladsaxe Musikbibliotek rømmet og bygningen sat til salg. Logebrødrene fik øje på det og mente, at det ville være ideelt til logebrug. Som sagt, så gjort. Lørdag den 24. august 1991 klippede Ædel Ærk Jens Peter Sonne båndene til bygningen som vi nu står i og for nærværende har vi ingen planer om at flytte!

Tilbage til vores indtræden i FGDO.

På den første side i den nye Forhandlingsprotokol står skrevet: ”Denne forhandlingsprotokol autoriseres herved til brug for logen Monas 1. grad. København 3. juni 1954”

Underskrevet og stemplet af Rigs Old Ærk Ejnar Halland.

I referatet fra dette første Vatemøde i FGDO regi, står blandt andet skrevet: ”Efter at brødrene i de 3 grader havde afgivet løftet, afsluttedes højtiden her med brødrene Harry Rasmussen og Sigurd Mathiesens optagelse i Old Ærk graden. Derefter samledes vi alle til en storslået efterloge med en feststemning ud over det almindelige.”

bubble